Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com a pre zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov predávajúceho na základe ponukového katalógu a pre výrobu formou Zákazkového šitia na mieru (ďalej ako "výroba na zakázku") spoločnosti best4stage s.r.o.

(ďalej len „VOP“)

Čl. 1

Vymedzenie pojmov


 1. „Predávajúcim“ sa rozumie spoločnosť best4stage s.r.o., IČO:  46 064 265 so sídlom Lachova 37, 851 03, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 71048/B. Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom elektronického obchodu www.pradeno.com

 2. „Kupujúcim“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý prejaví záujem o tovar predávajúceho. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti [§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“)]. Podnikateľom sa rozumie osoba ustanovená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“).

 3. Kupujúci a predávajúci podľa prvého a druhého odseku tohto článku sa na účely týchto VOP spoločne označujú ako „zmluvné strany“.

 4. Za kúpnu zmluvu sa na účely týchto VOP považuje akákoľvek zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar za odplatu, najmä kúpna zmluva, zmluva o dielo a zmluva o zhotovení veci na zákazku.

 5. „Tovarom“ sa rozumie tovar ponúkaný prevádzkovateľom prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com alebo tovar ponúkaný v ponukovom katalógu predávajúceho alebo aj výroba na zákazku; tovar spravidla nemá predávajúci k dispozícii skladom ale zhotovuje sa jednotlivo na mieru podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho na základe parametrov uvedených v objednávke kupujúceho.

 6. „Profilom kupujúceho“ sa rozumie súbor pravdivých údajov o kupujúcom (obsahujúci najmä meno, priezvisko, adresu pre zasielanie tovaru, telefonický kontakt), ktoré kupujúci uviedol pri registrácii alebo ich neskôr dodatočne zmenil alebo doplnil na webovej adrese www.pradeno.com alebo poskytol elektronickou komunikáciou.

   

Čl. 2 

Vymedzenie rozsahu pôsobnosti

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com alebo predaj tovaru na základe ponukového katalógu predávajúceho alebo výrobou na zákazku. 
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky ďalej bližšie upravujú podrobnosti týkajúce sa právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami súvisiace s uzatváraním zmlúv na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu – elektronickou komunikáciou prevádzkovanou na webovej adrese www.pradeno.com.
 3. Tieto VOP, neoddeliteľnou súčasťou ktorých je reklamačný poriadok predávajúceho, platia v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje týmito VOP s výnimkou prípadov, keď sa zmluvné strany v písomnej objednávke alebo v kúpnej zmluve dohodnú na odlišných podmienkach. Podmienky dohodnuté spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete majú v takom prípade prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 4. Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatváraných kúpnych zmlúv a sú záväzné pre obe zmluvné strany.


Čl. 3

Informácie o tovare a cene za ponúkaný tovar


 1. Na webovej stránke elektronického obchodu, v ponukovom katalógu  predávajúceho alebo v cenovej ponuke na zákazku sú uvedené základné informácie o ponúkanom tovare; pri každom tovare sú uvedené informácie o vlastnostiach tovaru a opis tovaru („základného modelu“), ako aj informácie o ponúkaných alternatívnych prevedeniach a možnostiach kombinácie jednotlivých doplnkových prvkov („alternatívne prvky“), ktoré si vyberá a kombinuje kupujúci na základe svojich individuálnych požiadaviek.

 2. Tovar je na webovej stránke elektronického obchodu a v ponukovom katalógu zobrazený ilustračnou fotografiou. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že fotografie uvádzané pri každom ponúkanom tovare sú len informatívne a nezaväzujú predávajúceho na dodanie identického vyobrazeného tovaru.

 3. Predávajúci pri každom ponúkanom tovare na webovej stránke elektronického obchodu a v ponukovom katalógu, cenovej ponuke na zákazku uvádza informáciu o jednotkovej cene za základný model, ako aj informáciu o jednotkovej cene za každý alternatívny prvok, ktorý si môže kupujúci vybrať k základnému modelu. Ceny tovaru obsahujú DPH, keďže sme jej platcami.

 4. Celková cena tovaru je tvorená cenou základného modelu opísaného na webovej stránke elektronického obchodu, v ponukovom katalógu alebo v cenovej ponuke na zakázku predávajúceho a súhrnom ceny za jednotlivé alternatívne prvky, ktoré si zvolil kupujúci. 

 5. Predávajúci sa zaväzuje, že pred odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu alebo pred vytvorením objednávky na základe ponukového katalógu alebo na základe cenovej ponuky na zákazku informuje kupujúceho o celkovej cene tovaru, nákladoch na dodanie a všetkých prípadných poplatkoch súvisiacich s objednávkou spotrebiteľa.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú pri každom tovare v elektronickom obchode prevádzkovateľa, a to v tom prípade, ak zistí, že uvádzaná cena je zjavne nesprávna. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho o správnej cene tovaru, a to pred potvrdením jeho objednávky. Kupujúci má v tomto prípade možnosť zrušiť uskutočnenú objednávku bez akéhokoľvek poplatku súvisiaceho so zrušením     objednávky.

 7. Cena za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku pre uskutočnenie objednávky je závislá na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva.

Čl.4

Objednávka kupujúceho

 

 1. Objednávka odoslaná prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho alebo  písomná objednávka kupujúceho na základe ponukového katalógu predávajúceho sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špecifikovaných v objednávke.    
     
 2. Odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu  predávajúceho alebo vyplnením objednávky na základe ponukového katalógu predávajúceho a jej podpisom kupujúci vyjadruje, že objednávka sa pre neho stáva záväznou.
 3. Predávajúci pred odoslaním objednávky prostredníctvom  elektronického obchodu, resp. pred vyplnením objednávky na základe ponukového katalógu kupujúceho informuje, že predzmluvné informácie o identifikačných údajoch     predávajúceho, dodacích a platobných podmienkach, práve na odstúpenie od zmluvy, záručných a reklamačných podmienkach a ďalších informáciách podľa zákona č. 102/2014 Z. z. sú obsiahnuté v týchto VOP, s ktorými sa kupujúci môže pred odoslaním objednávky oboznámiť. Predávajúci zároveň zašle tieto VOP kupujúcemu formou osobitnej prílohy v potvrdzujúcom e-maile v súlade s čl. 5 ods. 1.
 4. Pred odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu, resp. vyplnením a podpisom záväznej objednávky na základe ponukového katalógu bude kupujúci vyzvaný, aby potvrdil, že súhlasí s tým, že ustanovenia týchto VOP sa stanú záväzné pre právny vzťah, ktorý odoslaním objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikne.

Osobitné ustanovenia o objednávke prostredníctvom internetového obchodu

 1. Kupujúci uskutočňuje záväznú objednávku prostredníctvom  elektronického obchodu prevádzkovaného na webovej adrese www.pradeno.com prevádzkovateľom, a to aj v prípade, ak kupujúci nie je zaregistrovaný u predávajúceho. Registráciu možno vykonať na webovej adrese www.pradeno.com. Kupujúci je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje. Pri každej zmene v údajoch, je kupujúci povinný aktualizovať údaje vo svojom profile tak, aby údaje boli v súlade so skutočnými údajmi. Kupujúci je povinný mať vždy pri uskutočnení objednávky vo svojom profile aktuálne údaje.
 2. Kupujúci uskutočňuje nákup pridávaním tovaru to nákupného košíka a to kliknutím na tlačidlo "do košíka".
 3. Kupujúci uskutočňuje záväznú objednávku tým, že potvrdí ním vybraný tovar kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Do tohto momentu je kupujúci oprávnený vybraný tovar meniť, dopĺňať alebo rušiť. Uskutočnenie záväznej objednávky podľa tohto odseku je návrhom na uzatvorenie zmluvy. 

Čl. 5

Vznik kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami vzniká momentom doručenia potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v písomnej objednávke alebo v prípade internetového predaja na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii alebo naposledy zmenenú v profile kupujúceho u predávajúceho. Takto uzavretá zmluva je pre obe zmluvné strany záväzná a jej zmena alebo zrušenie je možná len dohodou zmluvných strán alebo na základe zákona, ak tieto VOP neustanovujú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku kupujúceho, a to v tom prípade, ak zistí, že informácia o dostupnosti daného tovaru v ponukovom katalógu predávajúceho alebo v elektronickom obchode prevádzkovanom na webovej adrese www.pradeno.com prevádzkovateľom, je nesprávna. V tomto prípade sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho o nedostupnosti tovaru, a to pred potvrdením jeho objednávky. Predávajúci môže spotrebiteľovi v takom prípade ponúknuť alternatívny tovar; ak kupujúci nesúhlasí s alternatívnym plnením, má možnosť zrušiť uskutočnenú objednávku bez akéhokoľvek poplatku súvisiaceho so zrušením objednávky.
 3. Predávajúci archivuje uzavretú kúpnu zmluvu za účelom jej riadneho a včasného splnenia.

 

Čl. 6

Viazanosť objednávky a jej zrušenie

 

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou vyplnenou a podpísanou kupujúcim na základe ponukového katalógu alebo uskutočnenou kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovanom na webovej adrese www.pradeno.com. Predávajúci sa zaväzuje ju splniť a dodať tovar v súlade so  zmluvou a týmito VOP.
 2. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku v celom rozsahu v prípade, ak kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami podľa Čl. 5 týchto VOP ešte nevznikla. V takomto prípade predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť časť objednávky.

   

Čl. 7

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

 1. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa vzniku kúpnej zmluvy podľa čl. 6 týchto VOP.    
     
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom poverenej osoby, kuriérskej služby alebo držiteľom poštovnej licencie na adresu dodania tovaru uvedenú v objednávke alebo inak určenú kupujúcim. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom elektronického obchodu dodá predávajúci objednaný tovar na adresu uvedenú v profile kupujúceho v čase uskutočnenia záväznej objednávky podľa Čl. 4 týchto VOP.
     
 3. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  - na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  - prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
  - osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
     
 4. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
     
 5. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru postupovať s odbornou starostlivosťou a skontrolovať zásielku pri jej preberaní najmä z toho hľadiska, či nenesie známky poškodenia, či je úplná a či nemá iné zrejmé nedostatky. Akékoľvek zistené zrejmé nedostatky, je kupujúci povinný uviesť prepravnej spoločnosti do preberacieho protokolu. Ak kupujúci odmietne prevziať zásielku, je povinný o tejto skutočnosti a o dôvodoch odmietnutia bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia zásielky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri takto vykonanom pokuse o doručenie zásielky kupujúcemu.
     
 6. Ak kupujúci zásielku prevzal, je následne povinný skontrolovať obsah a stav zásielky. Akékoľvek nedostatky v obsahu a stave zásielky, je oprávnený oznámiť predávajúcemu do 24 hodín od momentu podpisu preberacieho protokolu prepravnej spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že prešetrí nedostatky podľa tohto odseku oznámené kupujúcim do 24 hodín odo dňa ich oznámenia predávajúcemu.
     
 7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
     
 8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
     
 9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

 

Čl. 8

Platobné podmienky

 

 1. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie  ceny platnej v čase uskutočnenia objednávky. Predávajúceho zaväzuje cena uvedená v písomnej objednávke uskutočnenej na základe ponukového katalógu predávajúceho alebo uvedená v elektronickom obchode v čase uskutočnenia objednávky v súlade s Čl. 3  týchto VOP, s výnimkou ceny podľa Čl. 3 ods. 6 týchto VOP.
     
 2. Kupujúci má možnosť uhradiť cenu za objednaný tovar a náklady na dodanie tovaru predávajúcemu, ak medzi kupujúcim a predávajúcim nebolo dohodnuté inak, nasledujúcimi spôsobmi:
  - bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK60 1100 0000 0029 4809 6077, vedený v mene EUR v Tatra banka
  - bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay,
  - v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok služby Zásielkovňa.
  - v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke best4stage.

 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 5. V prípade platby prostredníctvom platobnou bránou postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
     
 6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
     
 7. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.      
     
 8. Objednaný tovar ostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia ceny za objednaný tovar a nákladov na dodanie tovaru kupujúcim.      
     
 9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
     

Čl. 9

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a predmetom zmluvy je predaj tovaru zhotoveného na mieru a/alebo podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho, kupujúci v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.    
     
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a predmetom zmluvy je predaj tovaru, ktorý nebol zhotovený na mieru a/alebo podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho, kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo zmluvy uzavretej na základe ponukového katalógu predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy použiť prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu: Reklamacny formulár_Pradeno_032021.pdf. Odstúpením od zmluvy podľa tohto odseku sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci spotrebiteľ je povinný splniť si povinnosť podľa Čl. 7 ods. 4 týchto VOP. Predávajúci následne vráti kupujúcemu spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša kupujúci.
     
 3. Ak je kupujúcim podnikateľ, má právo odstúpiť od zmluvy za  podmienok ustanovených v príslušných ustanoveniach ObchZ.  Kupujúci podnikateľ je povinný splniť si povinnosť podľa Čl. 7 ods. 4 týchto VOP. Predávajúci následne vráti kupujúcemu podnikateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci podnikateľ uhradil za tovar.
     
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu; predávajúci nie je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu a ďalšie platby kupujúcemu skôr, ako mu je tovar doručený späť alebo kupujúci preukáže jeho zaslanie predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak tovar bude kupujúcim vrátený poškodený alebo neúplný, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody od kupujúceho.     


Čl. 10

Záručné podmienky 


 1. Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


Čl. 11

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súčasťou VOP je dokument Zásady spracovania a ochrana osobných údajov.

 

Čl. 12

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením VOP predávajúceho, súhlasí s ich znením v celom rozsahu a s tým, aby sa nimi bližšie upravili právne vzťahy medzi zmluvnými stranami súvisiace s uzatváraním zmlúv na diaľku v elektronickom obchode prevádzkovanom na webovej adrese www.pradeno.com prevádzkovateľom alebo súvisiace s uzatváraním zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho na základe ponukového katalógu predávajúceho.

 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Zásady spracovania a ochrana osobných údajov ako aj aktuálne cenníky sú k nahliadnutiu v sídle výrobnej prevádzky spoločnosti best4dance s.r.o. Trenčianske Mitice 88, 913 22, ako aj na internetovej stránke www.pradeno.com. Predávajúci sa zaväzuje, že po každej zmene alebo doplnení VOP zverejní na webovej adrese www.pradeno.com aktuálne znenie VOP.

 3. Zmluvné strany považujú za písomnú komunikáciu aj takú písomnú komunikáciu, ktorá je vykonávaná elektronickou formou (e-mail), a to vrátane objednávky kupujúceho a jej následného potvrdenia predávajúcim.

 4. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom bližšie neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi slovenského právneho poriadku, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane     spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

 5. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a podnikateľom bližšie neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2021.