Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com a zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov predávajúceho na základe ponukového katalógu predávajúceho

(ďalej len „RP“)

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia 

 1. Predávajúci na základe ustanovenia Čl. 2 ods. 3 Všeobecných obchodných podmienok pre zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com a pre zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  na základe ponukového katalógu predávajúceho (ďalej len „VOP“) vydáva tento RP.
     
 2. RP sa použije na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim súvisiace s uplatňovaním zodpovednosti z vád na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu www.best4dance.com alebo tovar zakúpený na základe ponukového katalógu predávajúceho, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodnuté inak.
     
 3. Tento RP nadväzuje na VOP vydané predávajúcim a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Vymedzenie pojmov a skratiek vo VOP sa použije aj pre účely tohto RP.
     
 4. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný postupovať v zmysle dodacích podmienok upravených v Čl. 7 VOP.
     
 5. Kupujúci je pri odstúpení od zmluvy povinný postupovať v zmysle podmienok upravených pre odstúpenie od zmluvy ustanovených v Čl. 9 VOP.
     
 6. Reklamáciou pre účely tohto RP sa rozumie podanie spĺňajúce náležitosti ustanovené týmto RP, ktorým kupujúci uplatňuje u predávajúceho práva zo zodpovednosti z vád tovarov zakúpených prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com alebo na základe ponukového katalógu predávajúceho.

Čl. 2

Vymedzenie predmetu reklamácie

 

 1. Predmetom reklamácie môže byť len tovar zakúpený od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com alebo na základe ponukového katalógu predávajúceho.


Čl. 3

Záručné podmienky

 

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť v zmysle platných právnych predpisov.
     
 2. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje najmä na vady:

- spôsobené neodborným alebo neoprávneným zásahom,

- spôsobené vniknutím cudzích látok na tovar,

- spôsobené vyššou mocou,

- vzniknuté zavinením kupujúceho,

- spôsobené nesprávnou údržbou,

- vzniknuté bežným opotrebením tovaru,

- vzniknuté nešetrným a neadekvátnym používaním tovaru.

    3. Kupujúci je v zmysle záručných podmienok povinný uplatniť zodpovednosť za vady vyplývajúcu z predmetu reklamácie len u predávajúceho.     

 

Čl. 4

Záručná doba

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa prejavia v priebehu trvania záručnej doby.
     
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak pri tovare je uvedená dlhšia záručná doba, na tento tovar sa vzťahuje táto dlhšia záručná doba.
     
 3. Pokiaľ predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný tovar, plynie nová záručná doba, a to od momentu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

 

Čl. 5

Náležitosti reklamácie

 

 1. Reklamácia uplatnená kupujúcim musí obsahovať náležitosti ustanovené v tomto článku. Kupujúci môže na uplatnenie reklamácie použiť formulár s názvom Reklamacny formulár_Pradeno_032021.pdf, ktorý je voľne dostupný aj na webovej adrese www.pradeno.com.
     
 2. Kupujúci je v reklamácii povinný minimálne uviesť:

- identifikačné údaje kupujúceho,

- identifikačné údaje reklamovaného tovaru (najmä číslo faktúry viažuce sa na reklamovaný tovar),

- uplatnené vady tovaru.

      3. Podanie neurobené na formulári podľa prvého odseku tohto článku alebo neobsahujúce minimálne náležitosti reklamácie ustanovené v tomto článku predávajúci vybaví ako podnet.

 

Čl. 6

Miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie

 

 1. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek v priebehu plynutia záručnej doby uplatniť u predávajúceho reklamáciu.
     
 2. Reklamáciu je kupujúci povinný zaslať na nasledujúcu adresu výrobnej prevádzky: Best4stage, s.r.o., Trenčianske Mitice 88, 913 22, Slovensko. Písomná reklamácia vždy tvorí súčasť zásielky.
 3. Písomne uplatnenú reklamáciu označí kupujúci  slovami „Reklamácia“. Predávajúci odporúča zásielku s tovarom pri jej zasielaní na reklamáciu poistiť. Reklamácia podľa tohto článku sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia predávajúcemu.

 4. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Čl. 7

Posúdenie podanej reklamácie

 

 1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vybaviť podanie označené ako reklamácia tovaru, ak

- reklamácia bola uplatnená oneskorene, a to po uplynutí záručnej doby,

- kupujúci neposkytne predávajúcemu reklamovaný tovar, vrátane jeho súčastí,

- kupujúci uplatňuje práva, na ktoré sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho a ani nevyplývajú z platných a účinných právnych predpisov.

 1. Ak sa pri posúdení podanej reklamácie preukáže, že reklamácia bola kupujúcim uplatnená v zmysle všetkých požiadaviek uvedených v tomto RP a počas záručnej doby a na uplatnenú vadu sa vzťahovala záruka v čase jej uplatnenia, kupujúci má práva a povinnosti uvedené v Čl. 8 tohto RP.

 

Čl. 8

Vybavenie uznanej reklamácie

 

 1. Určenie spôsobu vybavenia reklamácie. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, v prípade, ak je to možné, ihneď. V zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
     
 2. Vybavenie reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa prvého odseku tohto článku sa reklamácia vybaví, ak je to možné, ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu podľa predchádzajúcej vety, predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
     
 3. Zamietnutie reklamácie spotrebiteľa. Ak predávajúci zamietne uznanú reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci uvedie v doklade o vybavení reklamácie, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.
     
 4. Prekročenie lehoty na vybavenie reklamácie. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, kupujúci má právo na výmenu veci za novú alebo má právo na odstúpenie od zmluvy.    
     
 5. Doklad o vybavení reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
     
 6. Možnosti vybavenia odstrániteľných vád. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho odstránenie vady alebo výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
     
 7. Možnosti vybavenia neodstrániteľných vád. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo na odstúpenie od zmluvy.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
     
 8. Možnosti vybavenia opakujúcich sa vád. Ak kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady, je oprávnený, v prípade, ak vráti v celom rozsahu tovar, ktorý od predávajúceho prevzal vrátane všetkých jeho súčastí, požadovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Za opakujúcu sa vadu (opätovne vyskytnutú vadu) sa považuje len rovnaká vada, ktorá sa vyskytla na tom istom tovare, a to po vykonaní dvoch záručných opráv na tomto tovare.

 

Čl. 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením RP predávajúceho, súhlasí s ich znením v celom rozsahu a s tým, aby sa nimi bližšie upravili právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim súvisiace s uplatňovaním zodpovednosti z vád na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu www.pradeno.com alebo na základe ponukového katalógu predávajúceho.
     
 2. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.3.2021